Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TLO-TTO)

1. CHỨC NĂNG

Bộ phận Giám định công nghệ có trách nhiệm:

- Tổ chức thẩm định và định giá công nghệ, tài sản trí tuệ.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ.

- Thực hiện việc đăng ký, bảo trì và quản trị danh mục tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Bộ phận chuyển giao công nghệ (TTO) có trách nhiệm:

- Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyển giao công nghệ giữa các nhà khoa học và các doanh nghiệp và địa phương.

- Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp dựa vào công nghệ, hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp KHCN.

2. NHIỆM VỤ

- Cung ứng các dịch vụ chuyển giao công nghệ và dịch vụ sở hữu trí tuệ, dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ.

- Đầu mối tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo các lĩnh vực đăng ký (cấp chứng chỉ).

- Tổ chức hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký.

- Đầu mối phổ biến kiến thức trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

- Cung ứng các dịch vụ sở hữu trí tuệ, bao gồm: dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ, dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ, và dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu, bảo trì và quản lý danh mục tài sản trí tuệ.

- Cung ứng các dịch vụ chuyển giao công nghệ, bao gồm: dịch vụ môi giới công nghệ, dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, dịch vụ đánh giá công nghệ, dịch vụ định giá công, dịch vụ giám định công nghệ, và dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ.

- Liên kết trong việc xây dựng và vận hành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ) các tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của ĐHQGHN.

  • Làm thế nào để vượt qua đối thủ cạnh tranh?

  • Bạn cần website để giới thiệu dịch vụ?

  • Cho đến lúc này, điều mà bạn đang quan tâm có lẽ là muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ thiết kế website và Công ty chúng tôi?

  • SỞ HỮU NGAY WEB CHUYÊN NGHIỆP TẠI ADC VIỆT NAM ĐỂ VƯỢT QUA ĐỐI THỦ NGAY HÔM NAY!!!