Công ty thiết kế website
ADC Việt Nam

ITmedia

Công ty TNHH Dịch vụ bảo hiểm ITmedia Việt Nam (ITMEDIA VIỆT NAM) là nhà tư vấn giải pháp về Công nghệ bảo hiểm, truyền thông và các chương trình  bảo hiểm cho cá nhân và các doanh nghiệp tại Việt Nam.

ITMEDIA VIỆT NAM tập trung xây dựng vào hoạt động cốt lõi là tư vấn các dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều phân khúc khách hàng khác nhau.

Song song đó, các hoạt động truyền thông về bảo hiểm để tăng cường nhận thức về bảo hiểm cho người dân luôn được ITMEDIA VIỆT NAM chú trọng.