Công ty thiết kế website
ADC Việt Nam

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt

Khi trăn trở hoạch định tầm nhìn và sứ mệnh của Quỹ, bà Thái Hương chủ tịch HĐQL Quỹ đã kiên định: "Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là Quỹ xã hội - từ thiện, hoạt động phi lợi nhuận nhằm nâng cao thể lực và trí lực của trẻ em Việt Nam, vì một Việt Nam hùng cường"